ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
   
   
Π.Μ.Σ. : Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
.............................................    
 

 

 

Κάθε χρόνο το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας προκηρύσσει αριθμό θέσεων μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 για κάθε ακαδ. Έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι των τμημάτων που αναφέρονται στην προκήρυξη θέσεων, οι οποίοι γνωρίζουν με πιστοποιημένη επάρκεια τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Η προηγούμενη παιδαγωγική κατάρτιση των συμμετεχόντων στη διαδικασία επιλογής συνεκτιμάται θετικά.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

β. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.

δ. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας.

ε. Αναλυτικός κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων.

στ. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό για την επαρκή γνώση σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα εξέτάζονται σε γλώσσα της προτίμησής τους από μέλος ΔΕΠ του οικείου ξενόγλωσσου Τμήματος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, εξετάζονται γραπτώς, μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Οι 40 πρώτοι στην βαθμολογία της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως :

α. Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)

β. Συνέντευξη: 20%

γ. Βαθμός Πτυχίου: 7%

δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης σε αποκτηθέντες τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαιδευσης: 8%

ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 5%

Με απόφαση του Τμήματος θα καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που προέρχονται από την αλλοδαπή .

Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να μπορεί να δημοσιεύει την προκήρυξη νέων θέσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ώστε η διαδικασία επιλογής να διεξάγεται κατά το γραπτό της μέρος μέχρι τα μέσα Μαϊου και η ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων να γίνεται ως το τέλος Ιουνίου.

 

 
 
 
 

Αρχική

Copyright 2005 Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ.