ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
   
   
Π.Μ.Σ. : Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
..............................................    
   
 

Το ΠΜΣ «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες» είναι Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης . Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας) και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι ώρες διδασκαλίας ορίζονται σε 10 εβδομαδιαίως και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική . Κάθε μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής ή από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και του εξωτερικού ή άλλους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας. Η οργάνωση της διδασκαλίας θα περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών που θα καταρτισθεί.

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες , ανάλογα με το στόχο και τη βαρύτητά τους σε διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από μαθήματα γενικού χαρακτήρα. Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν στο να δώσουν τον απαραίτητο κορμό παιδαγωγικών γνώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί μία στέρεα προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Έργου, με όρους ποιότητας, επάρκειας και σφαιρικής προσέγγισης του αντικειμένου. Τα μαθήματα είναι πέντε, εντάσσονται όλα στο Α' εξάμηνο σπουδών και παίρνουν από 2 δ.μ. το καθένα. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από μαθήματα ειδίκευσης , τα οποία αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αντικείμενα αυτά είναι εννέα, κατανέμονται στο Β΄ και το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε 3 δ.μ. το καθένα. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από την πρακτική άσκηση , η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη και εφαρμογή. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο Γ' εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 5 δ.μ. Υπάρχει, τέλος, και η διπλωματική εργασία, η οποία συνεισφέρει το 25% επί του συνολικού βαθμού και αντιστοιχεί σε 14 δ.μ.

Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει την ακόλουθη δομή:

 

1ο εξάμηνο

α. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας – Εφαρμογές

β. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

γ. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

δ. Διδακτική Μεθοδολογία

ε. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες

 

2ο εξάμηνο

α. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες

β. Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή Διαδικασία

γ. Ομαδοσυνεργατική / Επικοινωνιακή Διαδικασία με Νέες Τεχνολογίες

δ. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Νέες Τεχνολογίες

ε. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού

 

 

3ο εξάμηνο

α. Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες

β. Σχολική Τάξη και Νέες Τεχνολογίες

γ. Δια Βίου Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες

δ. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ε. Διδακτική ¶σκηση

 

4ο εξάμηνο

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες» απαιτούνται συνολικά 56 διδακτικές μονάδες. Με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι δυνατόν οι σπουδαστές να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση Διδακτορικής Εργασίας , σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος.

Λεπτομέρειες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στον κανονισμό διδακτικής άσκησης που συντάσσεται με ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή.

.

   
   
 

Αρχική

Copyright 2005 Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ.