ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
   
   
Π.Μ.Σ. : Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
.............................................    
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αλ. Λαμπράκη - Παγανού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

1. Σύντομες πληροφορίες για το ΠΜΣ και τους σκοπούς του

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες» πραγματοποιείται με την διοικητική ευθύνη του Τομέα Παιδαγωγικής (και του ενταγμένου σε αυτόν Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) του Τμήματος Φ.Π.Ψ της Φιλοσοφικής Σχολής και διεξάγεται σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

 

Το νέο Π.Μ.Σ. :

•  Παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

•  Δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές στους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Τ.Ε.Ι.

•  Παρέχει υψηλού επιπέδου παιδαγωγική κατάρτιση στους αποφοίτους των λεγόμενων «μη καθηγητικών Σχολών»

•  Προετοιμάζει ερευνητές που θα στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση

Συμβάλλει έτσι στην ποιοτική αναβάθμιση κυρίως της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

2. Πρόγραμμα και μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος

Το ΠΜΣ «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες» είναι Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης .Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας) και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι ώρες διδασκαλίας ορίζονται σε 10 εβδομαδιαίως και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική . Κάθε μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής ή από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και του εξωτερικού ή άλλους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας. Η οργάνωση της διδασκαλίας θα περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών που θα καταρτισθεί.

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες , ανάλογα με το στόχο και τη βαρύτητά τους σε διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από μαθήματα γενικού χαρακτήρα. Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν στο να δώσουν τον απαραίτητο κορμό παιδαγωγικών γνώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί μία στέρεα προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Έργου, με όρους ποιότητας, επάρκειας και σφαιρικής προσέγγισης του αντικειμένου. Τα μαθήματα είναι πέντε, εντάσσονται όλα στο Α' εξάμηνο σπουδών και παίρνουν από 2 δ.μ. το καθένα. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από μαθήματα ειδίκευσης , τα οποία αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αντικείμενα αυτά είναι εννέα, κατανέμονται στο Β΄ και το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε 3 δ.μ. το καθένα. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από την πρακτική άσκηση , η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη και εφαρμογή. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο Γ' εξάμηνο και αντιστοιχούν σε 5 δ.μ. Υπάρχει, τέλος, και η διπλωματική εργασία, η οποία συνεισφέρει το 25% επί του συνολικού βαθμού και αντιστοιχεί σε 14 δ.μ.

Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει την ακόλουθη δομή:

 

1ο εξάμηνο

α. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας – Εφαρμογές

β. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

γ. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

δ. Διδακτική Μεθοδολογία

ε. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες

 

2ο εξάμηνο

α. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες

β. Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή Διαδικασία

γ. Ομαδοσυνεργατική / Επικοινωνιακή Διαδικασία με Νέες Τεχνολογίες

δ. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Νέες Τεχνολογίες

ε. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού

 

3ο εξάμηνο

α. Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες

β. Σχολική Τάξη και Νέες Τεχνολογίες

γ. Δια Βίου Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες

δ. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ε. Διδακτική ¶σκηση

 

4ο εξάμηνο

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες» απαιτούνται συνολικά 56 διδακτικές μονάδες. Με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι δυνατόν οι σπουδαστές να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση Διδακτορικής Εργασίας , σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος.

Λεπτομέρειες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στον κανονισμό διδακτικής άσκησης που συντάσσεται με ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή.

 

3. Υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών

α. Χρονικά όρια

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και κάθε σπουδαστής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερα από δύο δίωρα ανά εξαμηνιαίο μάθημα Μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να δικαιολογήσει μεγαλύτερο αριθμό απουσιών. Η αδικαιολόγητη διακοπή της φοίτησης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης ή επανεγγραφής (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα.). Η τήρηση των καταστάσεων παρουσιών γίνεται με ευθύνη της γραμματείας του ΠΜΣ ή του εκπροσώπου των φοιτητών κάθε έτους, μετά από απόφαση της πενταμελούς επιτροπής.

Εάν ο σπουδαστής κατά την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα , η Επιτροπή του ΠΜΣ μπορεί να προτείνει τη διαγραφή του στη Γ.Σ. του Τμήματος.

Εάν, επίσης, ο σπουδαστής μετά παρέλευση τεσσάρων εξαμήνων δεν έχει περάσει όλα τα μαθήματα, διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται σε πέντε εξάμηνα μετά την πρώτη εγγραφή του σπουδαστή στο ΠΜΣ.

 

β. Εργασίες - Εξετάσεις

Εξετάσεις διεξάγονται σε τρεις περιόδους : 1. μετά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου 2. μετά το τέλος του εαρινού εξαμήνου και 3. στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και στα δυο έτη εξετάζονται – ύστερα από συνεννόηση με το διδάσκοντα – γραπτά ή προφορικά ή με απαλλακτική εργασία και προφορική υποστήριξή της και αξιολογούνται . Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα μαθήματα διδάσκονται από δύο ή περισσότερους διδάσκοντες, καθορίζεται από κοινού ένας ενιαίος τρόπος εξέτασης. Η εξέταση για να είναι επιτυχής, πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον με 5 (στη 10βαθμη κλίμακα αξιολόγησης). Εάν σε κάποιο μάθημα έχουν διδάξει δύο ή περισσότεροι καθηγητές , οι εξεταστές συνεννοούνται μεταξύ τους για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματός τους. Ο βαθμός κάθε αντικειμένου είναι ο Μ.Ο. των βαθμολογιών που κατέθεσαν οι καθηγητές. Οι διάφορες προαιρετικές γραπτές ή προφορικές εργασίες λαμβάνονται υπόψη από τον καθηγητή για τη συνολική αξιολόγηση του σπουδαστή στο αντίστοιχο μάθημα.

Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας . Η διπλωματική εργασία μπορεί να βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων ή σε συνδυασμό τους. Οι σπουδαστές ορίζουν σε συνεργασία με έναν από τους διδάσκοντες καθηγητές το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους και το δηλώνουν εγγράφως, μαζί με το όνομα του προτεινόμενου επόπτη της εργασίας πριν από το τέλος του β' εξαμήνου σπουδών . Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης. Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει έκταση όχι μικρότερη από 25 χιλιάδες και όχι μεγαλύτερη από 40 χιλιάδες λέξεις (χωρίς τυχόν Παραρτήματα). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συνεργάζεται τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο και οπωσδήποτε τρεις φορές πριν από την αποπεράτωση της εργασίας του με τον εποπτεύοντα καθηγητή. Με την ολοκλήρωση της εργασίας ο επόπτης συντάσσει εντός 40 εργάσιμων ημερών την εισηγητική έκθεση την οποία προσυπογράφουν τα άλλα δύο μέλη μετά από σύμφωνη γνώμη. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την τριμελή επιτροπή στην κλίμακα του δέκα (10). Ο υπεύθυνος για τη διπλωματική εργασία καθηγητής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ που να διδάσκει το ίδιο αντικείμενο το βαθμό της εργασίας συνυπογράφει ο Πρόεδρος του ΠΜΣ.


Όλες οι εργασίες - απαλλακτικές, υποχρεωτικές ή διπλωματικές – θα πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις σχετικές οδηγίες συγγραφής και υποβάλλονται και στη Γραμματεία .

 

4. Υποτροφίες

Το ΠΜΣ έχει αποφασίσει να χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές που αριστεύουν στην επίδοση και το ήθος. Προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας υποτροφίας ύψους 100 Ευρώ για δέκα μήνες σε δύο φοιτητές, οι οποίοι με τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του α΄ έτους σπουδών πρωτεύουν μεταξύ των συναδέλφων τους. Το ύψος της υποτροφίας, ωστόσο, προσδιορίζεται από τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ. Aπό τη διεκδίκηση της υποτροφίας εξαιρούνται οι υπότροφοι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση εκπαιδευτικής άδειας.

 

5. Διαδικασίες επιλογής

Κάθε χρόνο το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας προκηρύσσει αριθμό θέσεων μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι των τμημάτων που αναφέρονται στην προκήρυξη θέσεων, οι οποίοι γνωρίζουν με πιστοποιημένη επάρκεια τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Η προηγούμενη παιδαγωγική κατάρτιση των συμμετεχόντων στη διαδικασία επιλογής συνεκτιμάται θετικά.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

β. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.

δ. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας.

ε. Αναλυτικός κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων.

στ. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό για την επαρκή γνώση σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα εξετάζονται σε γλώσσα της προτίμησής τους από μέλος ΔΕΠ του οικείου ξενόγλωσσου Τμήματος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, εξετάζονται γραπτώς, μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Οι 40 πρώτοι στην βαθμολογία της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως :

α. Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)

β. Συνέντευξη: 20%

γ. Βαθμός Πτυχίου: 7%

δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης σε αποκτηθέντες τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 8%

ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 5%

Με απόφαση του Τμήματος, θα καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που προέρχονται από την αλλοδαπή .

Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να μπορεί να δημοσιεύει την προκήρυξη νέων θέσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ώστε η διαδικασία επιλογής να διεξάγεται κατά το γραπτό της μέρος μέχρι τα μέσα Μαϊου και η ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων να γίνεται ως το τέλος Ιουνίου.

 

6. Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Με απόφαση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του Προγράμματος καθορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικής ή/και εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ.

 

7. Διοίκηση του προγράμματος

Το Πρόγραμμα διευθύνεται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη ΔΕΠ και δύο εκλεγμένους εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών (έναν από κάθε έτος). Αν κριθεί σκόπιμο και ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν, παρίστανται στις συσκέψεις της επιτροπής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών (οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του έτους). Την ευθύνη της οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος έχει η Γραμματεία του ΠΜΣ , η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το πρόγραμμα, κατά προτίμηση αποφοίτους του ΠΜΣ. Για αυτήν την τριετία τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην πενταμελή επιτροπή διεύθυνσης του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια κ. Α. Λαμπράκη – Παγανού, (Διευθύντρια του Προγράμματος), ο Καθηγητής κ. Γ. Σπανός, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Κυνηγός.

Λήψη αρχείου .pdf Κάντε κλικ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 
 
 
 

Αρχική

Copyright 2005 Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ.