ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
   
   
Π.Μ.Σ. : Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
.............................................    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες»

Πανεπιστημιούπολη - 15784 Ιλίσσια

Τηλ. 210-7277783 , http:// dimente .ppp.uoa.gr

Αθήνα 23-5-2007

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνουν και λειτουργούν Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη <<Διδακτική Μαθημάτων με Νέες Τεχνολογίες>>. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση για την κατάληψη 20 θέσεων μεταπτυχιακών σπουδαστών για το πανεπιστημιακό έτος 2007-2008.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

4. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου).

5. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία - επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

6. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό για την επαρκή γνώση σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, εξετάζονται σε γλώσσα της προτίμησής τους από μέλος ΔΕΠ του οικείου ξενόγλωσσου Τμήματος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, εξετάζονται γραπτώς, μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείμενα:στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. (Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα http:// dimente.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου ώρα 9.00. Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα το Σάββατο 7 Ιουλίου, ώρα 9.00-12.00 και 13.30-16.30. Οι 40 πρώτοι στην βαθμολογία της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως :

α. Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)

β. Συνέντευξη: 20%

γ. Βαθμός Πτυχίου: 7%

δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης σε αποκτηθέντες τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 8%

ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 5%

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν οι πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.12γ του Ν.2916/01 (ΦΕΚ 114, τ. Α')), οι οποίοι έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25.5.2007 έως 15.6.2007 ώρες 10.30-13.30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας , γρ. 540), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, εκτός ημέρας Πέμπτης.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

 

Καθηγήτρια Αλ. Λαμπράκη - Παγανού

Λήψη αρχείου .pdf

Λήψη αίτησης. pdf


 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες»
Πανεπιστημιούπολη - 15784 Ιλίσσια
Τηλ. 210-7277591, http://dimente.ppp.uoa.gr
Αθήνα 23-5-2007

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Ακαδημαϊκό έτος : 2007- 2008

1. Για την εξέταση στη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θεματική εξέτασης


Α. Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Έννοια, σκοπός και στάδια της επιστημονικής έρευνας.
 • Εκπαιδευτική έρευνα.
 • Η επιλογή του ερευνητικού θέματος (κριτήρια επιλογής) και αξιολόγηση του θέματος.
 • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (σκοπός και στάδια ανασκόπησης της βιβλιογραφίας).
 • Οι υποθέσεις της έρευνας (σπουδαιότητα των ερευνητικών υποθέσεων, είδη και έλεγχος υποθέσεων).
 • Διεξαγωγή της έρευνας:
  α. Δειγματοληψία (αναγκαιότητα και τρόπος επιλογής δείγματος, αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, απλή, τυχαία δειγματοληψία, συστηματική και κατά στρώματα δειγματοληψία).
  β. Μέσα συλλογής δεδομένων (το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση, το τεστ).
 • Είδη ερευνών (βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, ιστορική έρευνα, έρευνα δράσης, ανάλυση περιεχομένου, πειραματική έρευνα).
 • Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 

Β. Στοιχεία Στατιστικής

 • Αντικείμενο, σκοπός και μέθοδοι της Στατιστικής.
 • Συλλογή, παρουσίαση και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων.
 • Παράμετροι θέσης και παράμετροι διασποράς μιας κατανομής.
 • Παλινδρόμηση - συσχέτιση δύο μεταβλητών, γραμμική συσχέτιση, ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης (συντελεστής Pearson r), ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho, ο συντελεστής συσχέτισης Kendall w, προσαρμοστικότητα (ο x2 έλεγχος)
 • Μετατροπή κλιμάκων μέτρησης (τακτικές και εκατοστιαίες τιμές), τυπικά πηλίκα (z-τιμές, Τ- τιμές, I.Q. τιμές).

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


Α. Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Αθανασίου, Λ. (2000): Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής, Ιωάννινα.
 • Βάμβουκας, Μ. (1991): Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 • Δημητρόπουλος, Ε. (2003)3. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα.
 • Παπαναστασίου, Κ. (1996): Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, αυτοέκδοση, Λευκωσία.
 • Παρασκευόπουλος, Ι. (1993): Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, τόμ. A΄ και Β΄, αυτοέκδοση, Αθήνα.
 • Cohen, L. F., Manion, L. (1997): Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, εκδ. Έκφραση, Αθήνα.
 • Wiersma, W. (1995): Research methods in education, Allyn and Bacon.

 

Β. Στοιχεία Στατιστικής

 • Δανασσής - Αφεντάκης, Α., Δελλασούδας, Λ.Γ. (2002)2: Σχολική επίδοση και χρονολογική ηλικία: Βοήθημα εφαρμοσμένης ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής, αυτοέκδοση, Αθήνα.
 • Καραγεώργος, Δ. (2001): Στατιστική Περιγραφική και Επαγωγική, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
 • Παρασκευόπουλος, Ι. (1990 - 1993): Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς, τόμ. Α΄ και Β΄, αυτοέκδοση, Αθήνα.
 • Berenson, M., Levine, D. (1999): Basics Business Statistics, 7th edition, Prentice Hall.


Για την εξέταση : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Θεματική εξέτασης

 • Μέθοδοι αξιοποίησης των Σύγχρονων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
 • Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας.
 • Σύγχρονη Τεχνολογία και Εκπαιδευτικό Σύστημα.
 • Σύγχρονη Τεχνολογία και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού.

 


Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Κυνηγός, Χ. (2007): Το Μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη διδακτική των μαθηματικών: Από την Έρευνα στη Σχολική Τάξη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Α.Ε.
 • Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Β. (2002): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
 • Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (1996): Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Προσέγγιση, εκδ. Συμεών, Αθήνα.
 • Σταχτέας Χ. (2002): Πληροφορική και Εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα.
 • Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό Λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

 

Λήψη Αρχείου ύλης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25.5.2006 έως 15.6.2007 ώρες 10.30 - 13.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, γρ..540, τηλ.210.727.7783, http:// dimente .ppp.uoa.gr), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου, ώρα 9.00.

Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα το Σάββατο 7 Ιουλίου, ώρα 9.00.

Πρόγραμμα εξετάσεων:

Μεθοδολογία Έρευνας-Στατιστική:9.00-12.00

Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση:13.30-16.30

.

 

Αρχική

Copyright 2005 Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ.